هدف  : تدوین برنامه سالانه

ریف

 

راهبرد

نام فعالیت

1

 

دسترسی آسان به اسناد بالا دستی

 

- دردسترس بود سند تحول بیادین،درس ملی اهداف دوره تحصیلی مصوبات ورای عالی آموز وپرورش

- قابل رویت بودن مضامین کلیدی سند تحول بنیادین واهداف دوره ابتدایی دوره ی تحصیلی در مدرسه برای ذی نفعان

2

 

آگاهی مدیر ،معاونی سبت به مفاد مدرج در سد تحول بنیادین

- پاسخگویی مدیر ، معاویوکارکنال نقش خود برای تحقق سند تحول بیادین ، برنامه درس ملی واهداف دوره تحصیلی

3

 

تعیین و تبیین واستقرارمأموریت هاواستراتژی های مدرسه برای افراد ذی ربط

 

- تشکیل ومشارکت فعال ومستمر تیم برنامه ریزی و ارزیابی

- تدوین مأموریت ها واستراتژی های مدرسه

- جامعیت وکیفیت مأموریت ها واستراتزیک های مدرسه

4

 

طراحی وتدوین برنامه ی سالانه کیفی

 

- وضوح ودقت در تعیین اهداف ، تعاریف اجرا ، تقویم زمان بندی ، اعتبارات ، مسئولین اجرایی برنامه و...

- تعیین وضع مطلوب با نگاه به سند تحول وجایگاه مدرسه

- رعایت جامعیت ودربرگیری کلیه ی اهداف آموزی ، تربیتی در فعالیت های تعیین ده (همه جابه بودن )

5

 

آگاهی سازان ذی نفعان متناسب با سطح درک آنان نسبت به مأموریت ،استراژی وبرنامه ی سالانه یمدرسه

- آموزش از طریق تشکیل جلسات آموزشی ،تولید لوح فشرده ،بروشور، تراکت فضای مجازیف ویژه ی دانش آموزان،کارکنان ،اولیاء

- آگاهی از مأموریت ها واستراژی های مدرسه :مدیر ومعاونین وحداقل یک سوم کارکنان

 - آگاهی از برنامه سالانه ی مدرسه : کارکنان  

 

6

 

تدوین میثاق نامه وپای بندی ذی نفعان نسبت به اجرای مفاد آن

 

 

- مشارکت کارکنان ، اولیاءودانش آموزان در تعیین وتدوین محورهای میثاق نامه

- آگاهی کارکنان ،دانش آموزان واولیاء از بندهای میثاق نامه  

7

 

بهره گیری از ابزار مناسب نظارت وارزیابی از اجرای برنامه سالانه

- تدوین وتنظیم چهارچوب ،ملاک ها وارزیابی ازبرنامه های سالانه توسظ تیم برنامه ریزی ،نظارت وارزیابی

- نظارت بر فرایند اجرای برنامه وارزیابی صحیح وبه موقع از آن

- تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی

- بهره گیری از نتایج حاصل وبانگری در برنامه سالانه