دبیرستان نمونه دولتی شهید بینایی (دوره اول)
     
پیام رسان
گیرنده
     
نمونه سوالات

 

سوالات اجتماعی                 درس 13

  1. بعد از سقوط حکومت سامانیان ----------حاکم غزنه بود -------را تصرف کرد.

 

1)مسعود غزنوی-ری                                   2)مسعود غزنوی –خراسان

3)محمود غزنوی –ری                                     4)محمود غزنوی –خراسان

 

2)کدام گزینه درست است؟

1)سلجوقیان پس از پذیرش دین اسلام به بین النهرین مهاجرت کردند

2)آلب ارسلان در نبرد دندانغان در سال 643 قمری رومیان را شکست سختی داد.

3)آلب ارسلان با همکاری خواجه نظام الملک تنوانست رقیبان داخلی را سرکوب کند.

4)جنگ ملازگرد بین سلطان مسعود و طغرل بود که طغرل پیروز شد.

 

3)------ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب --------بود که از عهد باستان به شاهان آنجا خوارزمشاه می گفتند.

1)قلعه الموت – دژ حسن صباح                     2)خوارزم – دریاچه آرال

3)ماوراالنهر-رود فرات                                    4)خوارزم-دریا خزر

 

4)در متن زیر چند جمله درست است؟

خلیفه عباسی به دلیل حمایت از طغرل حکومت او را در بغداد و ری تایید کرد. آلب ارسلان برادر زاده و جانشین طغرل بود . رابطه ی حکومت غزنویان با خلفای عباسی خصمانه بود .حکومت غزنویان از سال 350 هجری قمری بود . آلب ارسلان در نبرد ملازگرد غزنویان را شکست سختی

داد.

1)1           2)2             3)3               4)4

 

5)سلطان محمود غزنوی بعد از اینکه مناطقی از هندوستان را تصرف کرد بلافاصله چه اقداماتی انجام داد.

1)خراب کردن معبد سوفنات- بردن اسیران به سرزمین های دیگر

2)پیشکش کردن ثروت و غنایم به خلفای عباسی-حکومت شیعه مذهب آل بویه را برانداخت

3)تسخیر کردن مناطق مختلف ایران-خراب کردن معبد سوفنات

4)حکومت کردن در ایران و عراق-بردن اسیران به سرزمین های دیگر

 

6)طغرل خطری را که از جانب فاطمی مصر که متوجه خلفای عباسی بود از میان برداشت و در عوض این کار واکنش خلفای عباسی چه بود ؟

1)دادن حکومت بر آسیای صغیر به طغرل         2)دادن پول و مقام به طغرل

3)دادن لقب سلطان رکن الدین به طغرل            4)هر سه گزینه

 

 

مشهور ترین سلطان سلجوقیان

7)موارد گروه الف را به ب وصل کنید.

 

طغرل

آلب ارسلان

ملکشاه

بنیان گذار سلسله سلجوقیان

به ارمنستان و گرجستان لشکر کشی کرد

 

 

 

 

 

 

به سوال زیر پاسخ کامل دهید.

8)چرا حکومت خوارزمشاهیان دارای پایه های محکم و استوار نبود ؟

 

 

 

9)از دو سوال کوتاه زیر یک مورد را انتخاب و به آن پاسخ دهید.

1)یک مورد از اقداماتی که طغرل بعد از به تخت نشستن انجام داد را بنویسید.

 

2)خوارزمشاهیان دست نشانده ی چه کسانی بودند؟

     
درج مطلب
 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چاپ 97-96
 
     
درج مطلب
 
 
 
پایه هشتم
 
 
پایه هفتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
اخبار/مقالات
     
درج مطلب
 
کلیپ های آموزشی مطالعات هشتم
                               
                                   جنگ بدر                                                         جنگ احد     
 
                                                    
                              جنگ خندق                                                               جنگ خیبر
                                                    
                                شهادت حضرت علی  (ع)                                               فرار عمرو عاص
 
                                           
 
                                    روز واقعه                                                             شهادت مختار
                                                                                                                                                           
 
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
     
درج مطلب
 
پاورپوینت های کل کتاب مطالعات هشتم
 
 
     
تکلیف نورورزی پایه هشتم
  درج مطلب  
   
  درج مطلب  
 
مسابقه کارت بازی
 
 
 
 
   
نقشه سایت