درج مطلب

 
 
 
 
 
 
 

درج مطلب

  

پيوند اولياء و مربيان 

انجمن اولياء و مربيان مظهر همكاري خانه و مدرسه در امر تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم به شمار مي آيند كه در صدرعوامل تأثيرگذار بر روند رشد و تكامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهمترين عامل در تربيت و رشد فكري و اخلاقي، هماهنگي و همسويي نظري و عملي ميان مربيان و خانواده است. 

هر يك از دو كانون خانه و مدرسه، به تنهايي امكان عمل موفقيت آميز نخواهد داشت و بايد به عنوان يك مركز و يك نهاد تعليماتي و تربيتي تلقي شوند و مجموعه سياست و برنامه هايي كه آموزش و پرورش طراحي و به اجرا درمي آورد، در اين دو كانون بر اساس يك سياست ، يك بينش و يك هدف دنبال شود. اوليا به عنوان صاحبان اصلي سرمايه هاي با ارزش، داراي حق اظهار نظر، حق نظارت و در بعضي موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در اين صورت است كه فرآيند پيچيده و عميق تربيت و تعليم مي تواند به شكل درست و شايسته اي به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالي گردد. 

ممكن است رفتار و شيوه هاي تربيتي مربيان با رفتار و روشهاي تربيتي اوليا در خانواده متفاوت و يا احياناً متضاد باشد كه در اين صورت تاثيرهاي ويرانگري بر شخصيت كودك دارد. از اين اصل مسلم تربيتي مي توان ضرورت ارتباط و تبادل نظر ميان اوليا با مربيان را درك كرد . اين ارتباط در سيستم آموزشي و پرورشي ما از طريق انجمن اوليا و مربيان صورت مي گيرد. 

انجمن اوليا و مربيان هيات منتخبي از پدران و مادران دانش آموزان و مربيان مدرسه است كه با هدف تلاش و همكاري در جهت پيشبرد امورآموزش و پرورش دانش آموزان تشكيل مي شود. اين هيات پيشنهادها و طرحهاي مفيد را به مدير و ديگر مسئولان مدرسه ارائه مي كند و در اداره بهتر امور يار و ياور صميمي مديران محسوب مي شود. براي فعاليت انجمنهاي اوليا و مربيان، آئين نامه ويژه اي تدوين شده است. 

هفته پيوند اوليا و مربيان 

مهمترين نقش در پرورش و رشد فكري و رواني كودك بر عهده ي اولين نهاد تربيتي است. از سوي ديگر، تا هنگامي كه اهميت ارتباط ميان خانواده و مدرسه براي اوليا روشن نشود، نمي توان آنها را در مسائل آموزشي و پرورشي دانش آموز مشاركت داد. 

خانه و مدرسه زماني مي توانند رسالت آموزشي و تربيتي خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند كه هر يك شناخت تربيتي كافي داشته باشند و نقش تربيتي خاص خود را با بصيرت ايفا كنند. 

انجمن اوليا و مربيان كه درجهت رشد و آگاهي پدران و مادران و دست اندركاران تعليم وتربيت در مدارس گام بر مي دارد، بايد در تعليم و تبيين نقش هاي تربيتي خانه و مدرسه اهتمام ورزد. 

اهداف عمده انجمن اوليا و مربيان 

همفكري ، تلاش، ياري و همكاري براي بهبود و پيشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طريق : 

1- آگاه كردن اوليا به مسائل ديني، تربيتي ، اخلاقي و مشاوره با آنان در هماهنگ كردن روشهاي تربيتي و آموزشي در محيط خانه و مدرسه. 

2- ايجاد و تحكيم پيوندهاي عاطفي، اخلاقي و انساني بين اوليا ومربيان. 

3- بهره مندي هر چه بيشتر از امكانات اوليا براي تهيه، تدارك و تكميل امكانات آموزشي- پرورشي و بهداشتي مدرسه. 

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان 

اهم وظايف انجمن اوليا و مربيان مدرسه عبارت است از: 

1- مشاوره و برنامه ريزي به منظور تحقق يافتن اهداف انجمن. 

2- تهيه برنامه بهداشتي- پزشكي و نظارت براجراي آن در مدرسه. 

3- همكاري و همفكري با مدير به منظور برگزاري جلسات ماهيانه اوليا و مربيان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربيتي، ديني و سواد آموزي. 

4- دعوت از اولياي علاقمند به منظور بهره مندي از خدمات و ياريهاي آنان براي تهيه و تدارك و تكميل امكانات آموزشي -پرورشي مدرسه. 

5- همكاري و همفكري با مدير و مربيان مدرسه در مورد برنامه هاي اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردشهاي علمي - تفريحي. 

6- قبول هدايا و كمكهاي مالي از اوليا و ديگر افراد خير و علاقمند. 

آموزش خانواده ها براي تربيت نسل نو 

خانواده در هر جامعه اي به عنوان زيربناي مستحكم ساخت اجتماعي، عامل اصلي حفظ و حراست از ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است. از اين رو يكي از اهداف انجمن، آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهاي تربيتي و نيز ايجاد زمينه هاي لازم براي مشاوره خانواده است كه مي تواند پيش زمينه اي درجهت رشد خانواده ها و همسويي آنان با نظام تربيتي باشد. اگر خانواده در سالهاي نخست زندگي كودكان برخوردهاي صحيح و اصولي با آنان داشته باشند و پيش از ورود به مدرسه، زمينه هاي لازم را براي آشنايي كودك با محيط مدرسه فراهم كند، مشكلات بسياري را از دوش مربيان و معلمان برداشته و زير بناي مستحكم و قابل اعتمادي براي كودك ايجاد مي كنند. 

اهميت ارتباط ميان والدين با مربيان 

دكتر لي سالك، يكي از استادان روانشناسي كودك و متخصص كودكان در دانشگاه كورنل ، درباره اهميت ارتباط ميان والدين با مدرسه مي گويد:" وقتي كودك مي بيند كه شما مدرسه و فعاليتهاي مربوط به آن را آنقدر مهم مي دانيد كه در آن شركت مي كنيد، دردرون خود احساس رضايت مي كند. شركت در جلسات خانه و مدرسه به فرزند شما مي فهماند كه اطلاعات بي واسطه و آزادانه بين شما و آموزگار او رد و بدل مي شود. اگر شما به مدرسه اهميت بدهيد، كودك نيز براي مدرسه و آموزگارش احترام بيشتري قائل مي شود. وي مي گويد كودكاني كه والدينشان درفعاليتهاي مربوط به مدرسه شركت مي كنند ، نوعي روحيه اجتماعي پيدا مي كنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن احساس مسئووليت بيشتري دارند. كليه كودكان، مدرسه را كمي شبيه خانواده، و خانواده را كمي شبيه مدرسه مي دانند.